0 0
Type-N, 75 Ohms轉接頭Adapters

Keysight Type-N, 75 Ohms轉接頭Adapters

是德科技的測試配件讓您的量測系統不再出現效率不佳的連結

- 保證準確且可重複的量測結果
- 降低測試成本
- 出色的射頻效能,可將測試設備性能最佳化
- 無可匹敵的品質與可靠度,可將量測不確定性降到最低
11852B 轉接器50-Ohm Type-N (f) to 75-Ohm Type-N (m)
頻率範圍: DC至3GHz, 50 歐姆N型(母)至 75 歐姆N型(公) 目前上市/顯以支援
86211A Adapter Kit
Type-N and Type-F, 75 ohm, DC to 2 GHz 目前上市/現已支援